Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Just Be en een cliënt waarop Just Be deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen
  Just Be zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der schoonheidsbehandelingen wetenschap. Just Be zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Just Be melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Just Be het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan telefonisch of per e-mail.
  Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
  Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Just Be aankomt, mag Just Be de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Just Be aankomen kan Just Be de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Just Be moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 4. Betaling
  Just Be vermeldt de prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de Just Be salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties/acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet de Just Be vóór de eerste behandeling van de persoonlijke gegevens, waarvan Just Be aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Just Be neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (digitaal) kaarten systeem. Just Be behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de
  richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. Geheimhouding
  Just Be is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Just Be verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  Just Be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Just Be is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Just Be is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de Just Be salon.
 8. Garantie
  Just Be geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
  1. De cliënt andere producten dan de door de Just Be geadviseerde producten heeft gebruikt
  2. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
  3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  4. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Just Be gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Just Be doch binnen een week (7 dagen).

 9. Beschadiging & diefstal
  Just Be heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Just Be meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Just Be gemeld worden.
  Just Be moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Just Be de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Just Be en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een mediator of de wetgever.
 11. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de Just Be salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Just Be het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Fysieke integriteit van cliënt en schoonheidsspecialiste van Just Be dient wederzijds te alle tijden te worden gerespecteerd en geborgd.
 12. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Just Be en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
  Just Be is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Just Be. Just Be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.
  Just Be betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Just Be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.
  De Just Be website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.